دکتر بیگدلی با پروفسور سوفیان جوسو درباره تجارت ، حقوق و آسه آن صحبت می کند