(3)معیارهای انتخاب دانشگاه و کشور محل تحصیل و اخذ پروانه وکالت در کشورهای خارجی