تحلیل وقایع پسا تعلیق برجام توسط استاد ضیائی بیگدلی – قسمت 2