آموزش جهانی حقوق

Filters

دسته بندی

سطح

Rating

مدت دوره: سه هفته   مدرس: کی آرش صالحی کارشناس حقوق از دانشگاه شهید بهشتی کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی همکار و مسئول دفتر...
18 دروس
آموزش جهانی حقوق
ویژه اعضاء