آکادمی فارسی تجارت بین الملل

آکادمی فارسی تجارت بین الملل >
فقط اعضا
Sadeq Bigdeli
در این دوره به مسایل زیر خواهیم پرداخت: 1- منابع حقوق تجارت خارجی – ایران و جهان 2- قواعد دسترسی به بازار 3- ابزارشناسی سیاست تجاری: موانع تع...
25 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
عضویت
آکادمی فارسی تجارت بین الملل >
فقط اعضا
Sadeq Bigdeli
موضوعات اصلی این دوره شامل موارد زیر است: 1- حقوق و قواعد حاکم بر روابط اقتصادی بین المللی 2- تاریخچه نظام حقوقی بین المللی اقتصادی 3- منابع و بازی...
25 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
عضویت
آکادمی فارسی تجارت بین الملل >
فقط اعضا
Mojtaba Ghasemi
به زودی
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
عضویت
آکادمی فارسی تجارت بین الملل >
فقط اعضا
Mohammad Soltani
به زودی
7 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
عضویت
آکادمی فارسی تجارت بین الملل >
فقط اعضا
Mohsen Mohebi
به زودی
9 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
عضویت
آکادمی فارسی تجارت بین الملل >
فقط اعضا
Gholam Nabi Feizi
به زودی
8 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
عضویت
آکادمی فارسی تجارت بین الملل >
فقط اعضا
Mohsen Shariatinia
به زودی
3 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
عضویت
آکادمی فارسی تجارت بین الملل >
فقط اعضا
Sadeq Bigdeli
به زودی
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
عضویت