آکادمی فارسی تجارت بین الملل

Filters

دسته بندی

سطح

Rating

آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء
در این دوره به مسایل زیر خواهیم پرداخت: ۱- منابع حقوق تجارت خارجی – ایران و جهان ۲- قواعد دسترسی به بازار ۳- ابزارشناسی سیاست تجاری: موانع تع...
35 دروس
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء
موضوعات اصلی این دوره شامل موارد زیر است: ۱- حقوق و قواعد حاکم بر روابط اقتصادی بین المللی ۲- تاریخچه نظام حقوقی بین المللی اقتصادی ۳- منابع و بازی...
25 دروس
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء