آکادمی فارسی تجارت بین الملل

آکادمی فارسی تجارت بین الملل
Members only
Sadeq Bigdeli
در این دوره به مسایل زیر خواهیم پرداخت: 1- منابع حقوق تجارت خارجی – ایران و جهان 2- قواعد دسترسی به بازار 3- ابزارشناسی سیاست تجاری: موانع تع...
35 Lectures
Add to Wishlist
Membership
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
Members only
Sadeq Bigdeli
موضوعات اصلی این دوره شامل موارد زیر است: 1- حقوق و قواعد حاکم بر روابط اقتصادی بین المللی 2- تاریخچه نظام حقوقی بین المللی اقتصادی 3- منابع و بازی...
25 Lectures
Add to Wishlist
Membership
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
Members only
Mojtaba Ghasemi
به زودی
Add to Wishlist
Membership
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
Members only
Mohsen Mohebi
به زودی
9 Lectures
Add to Wishlist
Membership
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
Members only
Gholam Nabi Feizi
به زودی
8 Lectures
Add to Wishlist
Membership
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
Members only
Mohsen Shariatinia
به زودی
3 Lectures
Add to Wishlist
Membership