دوره ها

Sort By:
Filters

دسته بندی

Rating

مدت دوره: سه هفته   مدرس: کی آرش صالحی کارشناس حقوق از دانشگاه شهید بهشتی کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی همکار و مسئول دفتر...
18 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
تومان400,000
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء
در این دوره به مسایل زیر خواهیم پرداخت: 1- منابع حقوق تجارت خارجی – ایران و جهان 2- قواعد دسترسی به بازار 3- ابزارشناسی سیاست تجاری: موانع تع...
35 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
ویژه اعضاء
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء
موضوعات اصلی این دوره شامل موارد زیر است: 1- حقوق و قواعد حاکم بر روابط اقتصادی بین المللی 2- تاریخچه نظام حقوقی بین المللی اقتصادی 3- منابع و بازی...
25 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
ویژه اعضاء
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء
به زودی
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
ویژه اعضاء
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء
به زودی
7 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
ویژه اعضاء
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء
به زودی
9 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
ویژه اعضاء
آموزش جهانی حقوق
ویژه اعضاء
به زودی
18 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
ویژه اعضاء
آموزش جهانی حقوق
ویژه اعضاء
7 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
ویژه اعضاء