دوره ها

Sort By:
Filters

دسته بندی

سطح

Rating

مدت دوره: سه هفته   مدرس: کی آرش صالحی کارشناس حقوق از دانشگاه شهید بهشتی کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی همکار و مسئول دفتر...
۱۸ دروس
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء
در این دوره به مسایل زیر خواهیم پرداخت: ۱- منابع حقوق تجارت خارجی – ایران و جهان ۲- قواعد دسترسی به بازار ۳- ابزارشناسی سیاست تجاری: موانع تع...
۳۵ دروس
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء
موضوعات اصلی این دوره شامل موارد زیر است: ۱- حقوق و قواعد حاکم بر روابط اقتصادی بین المللی ۲- تاریخچه نظام حقوقی بین المللی اقتصادی ۳- منابع و بازی...
۲۵ دروس
آکادمی فارسی تجارت بین الملل
ویژه اعضاء
آموزش جهانی حقوق
ویژه اعضاء