ابزارشناسی حقوق تجارت‌بین‌الملل

ابزارشناسی حقوق تجارت‌بین‌الملل

Start Quiz
Question 1 / 5

بببسبسب

ش

س

ی

ب

answered 0/

Result

0%

Passing grade - 0%

به زودی

1
مقدمه

قراردادها

1
قرارداد بیع بین المللی کالا، قراردادهای حمل و نقل دریایی، قراردادهای بیمه کالا، پرداخت های بین المللی برای ثمن کالا

1
تضامین

1
گمرک

1
حل و فصل اختلافات

1
موانع توسعه حقوق تجارت بین الملل و ناکارآمدی حقوق ملّی (1)

1
موانع توسعه حقوق تجارت بین الملل و ناکارآمدی حقوق ملّی (2)

ابزارشناسی (منابع) حقوق تجارت بین الملل

1
قوانین ملی، قوانین منطقه ای، قوانین بین المللی، عرف‌های تجاری، تعریف عرف، کارکرد عرف، انواع عرف، عرف های مدون، اصول کلی حقوق، رویه قضایی و داوری

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review