داوری تجاری‌بین‌المللی

به زودی

1
مقدمه
2
اصول کلی حاکم بر داوری(اصول مشترک)
3
اصول کلی حاکم بر داوری(اصول اختصاصی)
4
اصول یا قواعد حاکم
5
وصف داوری
6
تعریف داوری
7
مزایای داوری
8
عدالت و حقوق فراملی و اثر آنها بر داوری های تجاری بین‌المللی
9
معایب داوری

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review