به زودی

مقدمه ای بر حقوق سرمایه گذاری بین المللی - Introduction to Int'l Investment Law
1
1. Introduction to Foreign Direct Investment: History, Trends and Rationales – مقدمه ای بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تاریخچه، روندها و مبانی
2
2. Bilateral, Regional and Multilateral Investment Agreements and Investment Contracts – توافقات سرمایه گذاری دوجانبه، منطقه ای و چندجانبه و قراردادهای سرمایه گذاری
3
3. National Laws Governing Foreign Investment and Definitions and Conditions of Admission – قوانین ملی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی و تعاریف و شروط پذیرش
4
4. Guarantees Against Discrimination: National Treatment and Most Favoured Nation – تضامین علیه تبعیض: رفتار ملی و رفتار ملت کاملة الوداد
5
5. Fair and Equitable Treatment, Full Protection and Security, and Umbrella Clauses – رفتار منصفانه و برابر، حمایت و امنیت کامل، و قیود التزام عام
6
6. Guarantees Against Expropriation – تضامین علیه مصادره
7
7. Compensation – جبران خسارت
8
8. Dispute Settlement – حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری
9
9. Public Interest Issues: The Environment, Human Rights and Culture – مسائل مربوط به منافع عمومی: محیط زیست، حقوق بشر و فرهنگ
10
10. Non-Precluded Measures: Essential Security, Economic Stability and the Defence of Necessity – اقدامات منع نشده: امنیت ضروری، ثبات اقتصادی و دفاع از ضرورت
11
11. Beyond International Investment Law

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 0 students
Lectures: 11