آیا اختلاف بین آلمان و ایتالیا بر سر مصونیت‌های دولتی به پایان می‌رسد؟

  آیا اختلاف بین آلمان و ایتالیا بر سر مصونیت¬های دولتی به پایان می¬رسد؟ ( با وجود بازگشت اختلاف به دیوان بین¬المللی دادگستری) نویسنده: Lorenzo Gradoni مترجم: دکتر امینه مؤیدیان، مدرس دانشگاه ویراستاران: دکتر شهرام زرنشان، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر ستار عزیزی، استاد دانشگاه بوعلی سینا. نزدیک به […]