آيا ارايه مشاوره حقوقى به شركت هاى تحت تحريم خود مشمول تحريم هاى امريكا است؟