ایران،کرونا و خودتحریمی تجاری – دکتر صادق ضیائی بیگدلی