تجارت اسلحه و حقوق بشر؛ تاملی بر معاهده تجارت اسلحه