حقوق ورزش در عرصه بین‌المللی؛ حقوق بین‌الملل یا حقوق فراملی