معرفی دوره‌ی اقتصاد برای حقوق‌دانان – دکتر مجتبی قاسمی