معرفی دوره‌ی راهنمای حقوقی تحریم های اقتصادی برای بازرگانان- دکتر حسن رضوی