معرفی دوره‌ی سیاست تجاری در خاورمیانه: راهنمای کسب و کار- دکتر ضیائی بیگدلی