نقد دکترمحمدرضا ضیائی‌بیگدلی بر قرار صادر شده از سوی یکی از مراجع قضایی