نیم قرن تلاش (دستاوردهای پنجاه سال خدمات دانشگاهی)