اظهارات تعهدآور مقامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی هسته‌ای