نقش دیپلمات‌های حقوقدان در تئوری و عمل حقوق بین‌الملل