امکان عدول دولت‌ها از معاهدات حقوق بشری با استناد به وضعیت‌های اضطراری، از جمله همه‌گیری کووید۱۹