حقوق بین الملل از منظر روابط بین الملل؛ رویکرد ایرانی