ملاحظات کلی پیرامون بحران در کشورهای همجوار ایران از منظر حقوق بین الملل