فایل صوتی نخستین جلسه گفتگو آزاد پیرامون مسئله پناهجویان افغانستان و وضعیت حقوقی امروزه افغانستان