حقوق و تکالیف بشر: حقوق بین‌الملل در برابر واقعیت‌های نوین