مسئولیت اجتماعی در حقوق بین‌الملل؛ چالش‌ها و سازوکارها