رویکرد منطق مدرن در برابر منطق حقوقی سنتی در ایران