آیا «جنگ سایبری»، جنگ مسلحانه است؟

[۱] منطبق با طبقه بندی ملزومات حمله سایبری در حقوق بین الملل بشردوستانه ۹ سپتامبر ۲۰۲۱ نویسنده: Lisa M. Cohen مترجم: کوثر طالبی اسفندارانی (دانجنگ سایبریشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی) ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی (عضو هیئت علمی دانشگاه یزد) چگونه و به چه نحو باید ملزومات حمله سایبری را طبقه بندی کنیم؟ […]