ارسال مقاله

شیوه‌نامه تنظیم و ارسال مطالب​

از مترجمان و نویسندگانی که قبول زحمت کرده و درخواست آکادمی بیگدلی را برای ترجمه یا نگارش مقاله می‌پذیرند، خواهشمند است در تهیه و تنظیم مطالب ارسالی موارد زیر را رعایت نمایند:

مطالب می‌بایست در فونت B-Nazanin و با اندازه ۱۴ باشند. نام نویسنده، مترجم، ویراستار علمی و شاخص علمی آن‌ها به صورت بولد باشد و صرفا عنوان مطلب باید با اندازه ۱۸ و بولدشده بیاید. در قسمت عناوین هیچ توضیح دیگری اعم از تاریخ انتشار، بیوگرافی نویسنده، توضیحات مترجم و… نیاید و در صورت لزوم این موارد به انتهای متن رفرنس داده شوند.

 ابتدا عنوان مقاله و بعد نام نویسنده متن اصلی به زبان خارجی-اگر مطلب ترجمه باشد- بدون درج هرگونه پسوند فارسی(مانند نویسنده، نگارنده، مولف و…) می‌آید. سپس و در خط بعد در مقابل کلمه “مترجم” دو نقطه گذاشته و نام و نام خانوادگی مترجم درج می‌شود و در خط پایین شاخص علمی او ذکر می‌شود. همین طریق برای درج عنوان “ویراستار علمی” نیز رعایت شود. سپس با یک خط فاصله، متن مقاله آغاز می‌شود.

عناوین بندها و قسمت‌های داخل متن بولد و از قسمت قبلی با یک خط فاصله آغاز شوند.

 

رفرنس‌های الکترونیکی به صورت هایپرلینک در متن ارجاع داده شده و در غیر این‌ صورت، سایر ارجاعات و توضیحات با کروشه در متن شماره‌گذاری شده و در انتهای متن می‌آیند(به این خاطر که متن در سایت منتشر می‌شود و امکان رفرنس‌دهی و توضیحات به شکل پاورقی وجود ندارد).

نخستین ارجاع هر مطلبی لینک مقاله اصلی است که می‌بایست بلافاصله و حتما بعد از عنوان مطلب درج شود تا خواننده امکان رجوع به متن انگلیسی را داشته باشد.

 

پس از دو خط فاصله از انتهای متن می‌توان منابع، ارجاعات و یادداشت‌های مربوطه را به ترتیب شماره ذکر نمود.

متقاضیانی که قصد آغاز همکاری با آکادمی را دارند، می‌بایست رزومه علمی خود را از طریق نشانی ذیل، ایمیل نمایند. پس از آن، مطالب برای ترجمه از سوی آکادمی به همکاران گرامی پیشنهاد می‌شود. همین‌طور امکان پیشنهاد موضوع برای تالیف و ترجمه از سوی همکاران نیز وجود دارد.

Info@bigdeliacademy.com