آینده پژوهی حقوق بین الملل با نگرشی بر نظام حقوقی ملل متحد

  آینده پژوهی حقوق بین الملل با نگرشی بر نظام حقوقی ملل متحد از : محمدرضا ضیائی بیگدلی مقدمه: آینده پژوهی فراتر از پیش بینی است، اما پیشگویی هم نیست.آینده پژوهی پیش بینی علمی آینده یا هنر شکل دادن به آینده است .آینده پژوهی بدون مطالعه وضعیت موجود و پی بردن به ایرادات و کمبودها […]