فراخوانش همبستگی از طریق تحریم‌ها؛ زمانی برای دادوستد بیشتر و لفاظی کمتر

به نام خدا فراخوانش همبستگی از طریق تحریم¬ها؛ زمانی برای دادوستد بیشتر و لفاظی کمتر نویسنده: Yueyao Zhang برگردان و پژوهش:دکتر رضوان باقرزاده، استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان ویراستار علمی: دکتر کتایون حسین¬نژاد، پژوهشگر حقوق بین¬الملل در حالی که اتحادیه اروپا، ایالات متحده و متحدان [آنها] تحریم‌ هایی را علیه روسیه به دلیل […]