موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر

* انتخاب از : دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی   امپریالیسم حقوقی از دیدگاه حقوق بین الملل بینش های اخلاقی در حقوق بین الملل بینش های مذهب در حقوق بین الملل حق تاریخی از دیدگاه حقوق بین الملل مروز زمان موجد حق از دیدگاه حقوق بین الملل انتقال یا واگذاری سرزمین از دیدگاه حقوق بین الملل […]