خانم زهره شفیعی

خانم زهره شفیعی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ایشان در کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیز عضویت دارند.