دکتر رضا علومی‌یزدی

دکتر حمیدرضا علومی یزدی دانشیار رشته حقوق خصوصی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هستند. ایشان مدرک دکتری خود را در رشته حقوق قراردادهای تجاری از دانشگاه اکستر دریافت کرده­‌اند.

دکتر علومی در سال ۱۳۹۸ به عنوان رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی انتخاب شدند.