دکتر ستار عزیزی

دکتر ستار عزیزی دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان هستند. ایشان مدرک دکتری حقوق بین‌الملل خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده‌اند.

دکتر عزیزی از اعضای هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و دارای تالیفات متعدد در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هستند.