دکتر محمد حبیبی‌مجنده

دکتر محمد حبیبی‌مُجنده دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان دارای مدرک دکتری حقوق بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی هستند.

دکتر حبیبی دارای تالیفات متعدد در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هستند و دست به ترجمه آثار مهم حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل زده‌اند.