دکتر نسرین مصفا

دکتر نسرین مصفا استاد روابط بین‌الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند. ایشان تالیفات متعددی در زمینه روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل به زبان فارسی و انگلیسی دارند.

دکتر مصفا رئیس و عضو موسس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد هستند.