«فرار مغزها؛ بحران چاره ساز»

از: دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی*   اعتلاء و پیشرفت هر جامعه‌ای مرهون وجود اندیشمندان، متفکران و به طور کلی فرهیختگان آن جامعه در علوم و فنون مختلف و استفادۀ بهینه از آنان است. اینان در جامعه‌ای به رشد و بالندگی می‌رسند که آن جامعه، اندیشه مدار، مشوق و بسترساز مناسب و عالی استعدادهای درخشان باشد. […]