حقوق بین الملل اقتصادی در زمان مخاطرات  جهانی: اومیکرون و سایر سویه های کووید، تغییرات اقلیمی، حقوق بشر و توسعه

[۱] مترجم: سپهر صارمی( دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی) ویراستار علمی: دکتر میرشهبیز شافع عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی By Diane Desierto سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفت دوازدهمین کنفرانس وزیران خود را که در ابتدا برای این هفته (۳۰ نوامبر تا ۳ دسامبر) برنامه ریزی شده بود، به دلیل محدودیت […]