تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در اوکراین: آزمونی برای مدارک کاربران دیجیتال

تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در اوکراین: آزمونی برای مدارک کاربران دیجیتا مترجم: دکتر حیدرعلی تیموری استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران ویراستار علمی: دکتر صادق سلیمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کریم خان دادستان دیوان بین المللی کیفری روز دوشنبه ]بیست و هشتم فوریه[ اعلام کرد که او تحقیق در خصوص وضعیت […]