«بحران أفغانستان و مسئله شناسایی»

«بحران أفغانستان و مسئله شناسایی» نویسنده: نیلوفر اشتری، پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی ویراستار علمی: دکتر حجت سلیمی ترکمانی، دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از نظر کرافورد وجود «حکومت» مهمترین عامل تشکیل «دولت» است ، به دیگر سخن دولت برای اثبات موجودیت خود نیازمند وجود «حکومتی موثر» است . در رابطه […]