زباله‌هایتان را بردارید!

آیا دولت‌ها متعهدند پسماندهای پلاستیکی را از مشترکات جهانی خارج کنند؟ نویسندگان: and Maja Bergfort Vivien Wefringhaus مترجم: فاطمه ایران نژاد پاریزی دانشجوی دورۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر آرامش شهبازی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی سالانه حدود هشت میلیون تن پسماند پلاستیکی وارد اقیانوس‌ها می‌شود. […]