مبارزان خارجی: معضل تروریسم و حقوق بین الملل بشردوستانه و ضرورت تعقیب متراکم

Hanne Cuyckens نوشتۀ استادیار کالج دانشگاه لایدن لاهه ترجمۀ دکتر هاجر راعی دهقی دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبرنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین حملۀ داعش در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲ به زندان الصناعه در حسکه، منطقۀ واقع در شمال شرقی سوریه، که در […]