در جست و جوی حقیقت

بسمه تعالی در جستجوی حقیقت؛ کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر و چالش¬های فراروی آن نویسنده: دکتر نرگس انصاری دانش¬ آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی ویراستار علمی: گروه پژوهشی اکادمی بیگدلی مقدمه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه اضطراری خود، مورخ ۳ آذر سال ۱۴۰۱، طی قطعنامه (A/HRC/S-35/L.1)، با ۲۵ […]