دیوان بین‌المللی دادگستری نوری روشن در دوران تاریکی

دیوان بین‌المللی دادگستری نوری روشن در دوران تاریکی Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco مترجم: علی رودباری دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار: دکتر وحید بذار پژوهشگر حقوق بین‌الملل مقدمه دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۶، به دلیل اختیارات فراوانی که در کل جامعه بین‌المللی دارد، نقش اساسی در پیشگیری و […]