حفاظت از شبکه کابل های زیر دریا

زیرساخت‌های انتقادی در زمینه مراقبت از سیستم کابل زیر دریا[۱] Kevin Frazier مترجم: کوثر طالبی اسفندارانی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر محمد ستایش پور عضو هیئت علمی دانشگاه قم کابل‌هایی به قطر یک شلنگ باغچه از میان اقیانوس‌ها عبور می‌کنند، بر خلاف شلنگ باغچه شما به تمام مراقبتی که برای […]