تمرکز بر اروپا و نادیده انگاشتن سایر مناطق جهان

تمرکز بر اروپا و نادیده انگاشتن سایر مناطق جهان[۱] قوانین ناظر بر رعایت مراقبت مقتضی از سوی شرکت‌ها و تاثیر آن‌ها بر جهان جنوب مترجم: احمدرضا مبینی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر پوریا عسکری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی موضوع یازدهمین گردهمایی سالانه ملل متحد راجع […]