خاطراتی بس خوش با استادی بس ممتاز

خاطراتی بس خوش با استادی بس ممتاز از : محمدرضا ضیائی بیگدلی سعادت اولین دیدار با استاد ممتاز در یکی از روزهای سال ۱۳۵۶ در مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران در خیابان آناتول فرانس سابق بنا به معرفی استاد آزمایش دوست و همکار دانشگاهی استاد ممتاز از یک سو و دوست و خویشاوند […]