بیست و پنج سال بعد از تصویب اعلامیه ۱۹۹۸ ILO در خصوص اصول و حقوق بنیادین کار: چه اتفاق جدیدی در رویکرد حقوق بشری حقوق کار رخ داده است؟

بیست و پنج سال بعد از تصویب اعلامیه ۱۹۹۸ ILO در خصوص اصول و حقوق بنیادین کار: چه اتفاق جدیدی در رویکرد حقوق بشری حقوق کار رخ داده است؟[۱] Julieta Lobato مترجم: نیلوفر اشتری دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی ویراستار علمی: دکتر حمیدرضا ابدی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ژوئن ۲۰۲۳، یادواره […]